► Промотивен рекламен материјал ► Алуминиумска рамка

Алуминиумски рамки за постери

ОПИС

Алуминиумска рамка за постер.
Димензија во А и B формат.

ДИМЕНЗИЈА:

A0 - 841 x 1188 mm           B0 - 1000 × 1410 mm  
A1 - 594 x 841 mm             B1 - 707 × 1000 mm
A2 - 420 x 594 mm             B2 - 500 × 710 mm
A3 - 297 x 420 mm             B3 - 353 × 500 mm
A4 - 210 x 297 mm             B4 - 250 x 353 mm
A5 -148 x210 mm               B5 - 
176 x 250 mm     

Препорачан пеачт на рамката

УВ печат

МЕНИ